Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Οι Εβραίοι…

«Ἐννοεῖται ὅτι ὅλα αὐτά τά ἐγκωμιαστικά λόγια γιά τούς Ἑβραίους τά ἀνέφερε σήμερα ὁ Κύριος γιά νά τιμήσει περισσότερο τούς ἄλλους λαούς παρά τόν Ἐβραϊκό λαό. Σήμερα ὁ ἔπαινος αὐτός τῶν Ἑβραίων ἦταν συγχρόνως καί ἡ δριμύτατη κατηγορία καί ψόγος ἐναντίον των.
Πῶς συνέβαινε αὐτό; Διότι ἡ ἀλλοεθνής Χαναναία μητέρα, ἡ ὁποία μέ τόσο πόνο Τόν παρακαλοῦσε γιά τήν ἄρρωστη κόρη της, ἔδειξε πίστη στό πανάχραντο Πρόσωπό Του πολύ πιό θαυμαστή καί μεγάλη, ἀπ’ ὅ,τι ἐκεῖνοι, πού ἀνῆκαν στόν περιούσιο καί ἀγαπημένο λαό, τόν Ἰσραήλ. Ἕνα ταπεινό σκυλάκι, γι’ αὐτούς ἔδειξε μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη ἀπ’ ὅ,τι οἱ κύριοι τοῦ σπιτιοῦ.
Ἑπομένως ἐάν ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ λίγο θά ἄφηνε «ἔρημο» τό σπίτι τους, τό λαό τους, καί θά στρεφόταν στά ἔθνη, ποιός θά Τόν κατηγοροῦσε; Πῶς θά τολμοῦσαν νά Τοῦ ποῦν, ὅτι ἐγκατέλειψε τό λαό Του, ὅταν βρῆκε τόση πίστη καί ἀφοσίωση σέ ἀλλοεθνεῖς, ὅπως ἦταν ἡ δυστυχής ἐκείνη Χαναναία μητέρα τοῦ Εὐαγγελίου μας, τήν ὁποίαν δημοσίως ἐπαίνεσε ὁ Θεάνθρωπος; Ὤ! γύναι, τῆς εἶπε, μεγάλη σου ἡ πίστις! Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις..”
“Τί δέν ἔπαθαν οἱ ἀμετανόητοι Ἑβραῖοι, ἀπό τά χρόνια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων μέχρι τούς τελευταίους αἰῶνες; Ποῦ εἶναι ὁ ναός των; Ποῦ εἶναι τό ἱερατεῖον των; Ποῦ εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ των; Ἤδη μία γενεά μετά τόν Χριστό οἱ Ρωμαῖοι κατακτητές εἰσβάλλοντας στά Ἱεροσόλυμα δέν ἄφησαν «λίθον ἐπί λίθου». Κατέστρεψαν τά πάντα καί ὁδήγησαν τόν λαόν σέ μία Βαβυλώνια αἰχμαλωσία χειρότερη ἀπό τήν πρώτη.
Ὁ ὑπερήφανος αὐτός λαός, ὁ ὁποῖος στό σημερινό Εὐαγγέλιό μας σέ σύγκριση μέ τούς ἄλλους λαούς ἦταν ὅπως οἱ ἄνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ μέ τά οἰκόσιτα σκυλάκια, ἐξαφανίσθηκε στά πέρατα τῆς γῆς. Μόλις στά μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα ἕνα μέρος ἀπό αὐτούς ἐδημιούργησε ἕνα μικρό κράτος ἀνάμεσα σέ ἐχθρικούς λαούς.
Πῶς νά ξεχάσουμε τέλος τή φοβερή καί ἀποτρόπαιη μαζική δοκιμασία, τό ἀπαίσιο ὁλοκαύτωμα, πού ὑπέστησαν τόν τελευταῖο πολυαίμακτο παγκόσμιο πόλεμο; Ὅλα αὐτά, πού ὑπέφερε ὁ λαός αὐτός, ὁ κάποτε περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, μᾶς ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα, πού διετύπωσε κάποτε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Στό ἑξῆς: Ἐάν ὅταν ἐσταύρωναν τό Χριστό οἱ Ἑβραῖοι ἔκαμαν ἔργο θεάρεστο, ὁ Θεός θά ἐπέτρεπε τόσες πολλές δοκιμασίες στή ζωή τους; Ἡ ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς ὄχι!
Πράγματι δολοφόνησαν τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί ἄς περιμένουν οἱ δυστυχεῖς ἀκόμη νά ἔλθει ὁ Μεσσίας. Ἴλεως αὐτοῖς καί ἡμῖν, Κύριε! Ἀμήν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι πρέπει να ξέρουμε για τους λογισμούς

Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης) Ὅποιος θέλει νὰ προσεύχεται μὲ καθαρὸ νοῦ, πρέπει νὰ μὴ μαθαίνει τὰ νέα τῶν ἐφημερίδων, νὰ μὴ διαβάζει...