Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Αποκρυφισμός – Παραθρησκεία

Τά τελευταία χρόνια, μέσ’ άπό τον παραδοσιακό χώρο τής μαγείας καί τών ανατολικών Θρησκειών, ξεφύ­τρωσαν πολλές παραθρησκευτικές ομάδες ή σέκτες, καί άνθισαν, κυρίως, σέ τεχνολογικά αναπτυγμένες καί ευδαι­μονιστικές κοινωνίες.
Αυτές παρουσιάζονται μέ φιλοσο­φικό μανδύα καί προτείνουν κάποιες ασκήσεις, κάποιες τεχνικές, κάποιες τελετές καί μυήσεις, υποστηρίζοντας ότι μπορεί ό άνθρωπος μέ τίς δικές του προσπάθειες νά λυ­τρωθεί άπό τήν ανασφάλεια καί τό άγχος καί νά γίνει Θε­ός, φτάνει νά συνειδητοποιήσει καί ν’ αξιοποιήσει τίς δυ­νάμεις πού έχει μέσα του. Προτείνουν τήν αύτοθέωση, ό,τι ακριβώς πρότεινε καί ό διάβολος στούς πρωτοπλάστους.
Καί είναι πολύ δελεαστική αυτή ή παγίδα, γιατί ό άνθρω­πος, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, όντας κτίσμα του Θεού, έλα­βε τήν έντολή νά γίνει καί Θεός (:«Θεον τε κτίσμα τυγχά­νων, καί Θεός είναι κεκελευσμένος»). Σ αυτόν, λοιπόν, τον  ευλογημένο πόθο γιά τή Θέωση ό διάβολος, μέσω τής παραθρησκείας καί του άπακρυφισμου, αντιπαρατάσσει τήν αύτοθέωση. Καί τό ψέμα του είναι πειστικό, έπειδή χτυ­πάει μιαν αληθινή χορδή στό έσωτερικό του άνθρώπου.
Πολλά Θύματα τής δαιμονικής αυτής απάτης θρηνεί ή έποχή μας. Ο σημερινός άνθρωπος διψάει γιά τήν αλήθεια, άλλά δέν διαθέτει ούτε υπομονή ούτε ταπείνωση γιά νά τήν κατακτήσει μέ τή χάρη του Θεού. Γι’ αυτό εύκολα ξεγλι­στράει στήν πλάνη, πού του κολακεύει τόν έγωισμό καί του υπόσχεται άκοπη και γρήγορη πρόσβαση σε εντυπωσιακές «εμπειρίες». Και αυτές οι «εμπειρίες», βέβαια λειτουργούν ως ψυχοναρκωτικά, που τον οδηγούν στην καταστροφή.
Από το βιβλίο «Οι δαίμονες και τα έργα τους»
Ιερά Μονή Παράκλητου
Akrovolistis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι πρέπει να ξέρουμε για τους λογισμούς

Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης) Ὅποιος θέλει νὰ προσεύχεται μὲ καθαρὸ νοῦ, πρέπει νὰ μὴ μαθαίνει τὰ νέα τῶν ἐφημερίδων, νὰ μὴ διαβάζει...