Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Οι πνευματικοί άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός, δεν αφήνουμε τον Θεό αν ενεργήσει»

Οί πνευματικοί άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε σάν νά μήν ύπάρχη Θεός, δεν άφήνουμε τόν Θεό νά ένεργήση. Ο Θεός ξέρει πώς δουλεύει. Ενώ ύπάρχουν δηλαδή πνευματικά μέσα, γιά νά τακτοποιούνται οί δυσκολες καταστάσεις με πνευματικό τρόπο, εμείς πάμε να ένεργήσουμε κοσμικά.
Οταν ήμουν στό Σινά, ένας Χότζας πήγαινε κάθε Παρασκευή μέσα στό μοναστήρι, ανέβαινε στόν μιναρέ ένός τζαμιού που ήταν έκεϊ καί φώναζε! Καί είχε μιά φωνή!… μέχρι επάνω στό ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης άκουγόταν. Υστερα τό μοναστήρι βρήκε σάν λύση νά κλείνουν τήν πόρτα τήν Παρασκευή που πήγαινε ό Χότζας, γιά νά μήν µπαίνη μέσα - έγώ δεν τό ήξερα. Μιά μέρα πού κατέβηκα κάτω, βλέπω τόν Χότζα όργισμένο. «Τώρα θά τους δείξω έγώ, μού λέει, που μού έκλεισαν τήν πόρτα, γιά νά μήν μπαίνω μέσα...».
«Την έκλεισαν, τού λέω, γιά νά μήν μπούν οί γκαμήλες. Δεν πιστεύω ότι τήν έκλεισαν, γιά νά μήν μπής έσύ!». Μετά είπα κάτι γι' αυτό στους Πατέρες. Λέει ένας γραμματεύς: «Θά τού δείξω έγω τού Χότζα! Θά τού βάλω μιά φλούδα. Θά γράψω στήν Κυβέρνηση ότι ό Χότζας μας πιέζει».
«Κοίταξε, τού λέω, ή Όρθοδοξία δέν είναι φλούδα. Να κάνουμε μιά άγρυπνία, νά ψάλουμε τήν Ακολουθία των Σιναϊτών Πατέρων, τής Αγίας Αίκατερίνης, καί νά άφήσουμε νά μιλήση ό Θεός. Θά πάω καί έγώ έπάνω νά προσευχηθώ». Είπα καί σέ μερικούς Πατέρες να ροσευχηθούν, καί έτσι τού ήρθε ένα σκαμπίλι τού Χότζα… σηκώθηκε, έφυγε, έξαφανίσθηκε!
 Γιατί καί τήν πόρτα νά έκλειναν, μετά ή Κυβέρνησή θά έξακρίβωνε ότι δέν είναι άλήθεια πως τους πίεζε ό Χότζας καί θά είχαν φασαρίες. Θα έλεγε ό Χότζας ότι έκλεισαν τήν πόρτα, έπειδή πήγαινε κάθε Παρασκευή, καί θά έκανε κακό στό μοναστήρι.
Ενας άλλος παλιότερα είδε τό βουνό καί θέλησε νά κάνη έξοχικό πάνω στήν κορυφή τής Αγίας Αικατερίνης! Έπαθε μιά άρρώστια, πάει, πέθανε. Ήρθε τελευταία καί άλλος νά φτιάξη κάτι έκεί, πάει, πέθανε καί αύτός. Γι αύτό καλύτερα είναι νά μή στηριζώμαστε μόνο στίς δικές μας άνθρώπινες προσπάθειες, άλλά νά προσευχώμαστε και νά άφήνουμε τόν Θεό νά ενεργει.
από το βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τόμος Β σελ 73»  (ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανησυχία για το “balconing” στην Ισπανία: Τουρίστες πηδούν από μπαλκόνια ξενοδοχείων

Τουρίστες νεκροί ή σοβαρά τραυματίες αφού πήδηξαν από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους: το φαινόμενο “balconing” προκαλεί εκ νέου θύματα ...