Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς»

- Γιατί Γέροντα, ενώ κάνουμε δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό;
- Γιατὶ γιὰ τὸ καλὸ πρέπει πρῶτα ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος νὰ βοηθήση, νὰ ἀγωνισθῆ, ἐνῶ στὸ κακὸ βοηθάει ὁ διάβολος. "Ὑστερα, οἱ ἄνθρωποι δὲν μιμοῦνται τὸ καλὸ, ούτε ἔχουν καλοὺς λογισμούς.
Πολλὲς φορὲς φέρνω τὸ ἑξῆς παράδειγμα στοὺς λαϊκοὺς:
«Ἄς ποῦμε ὅτι ἔχω ἔνα αὺτοκίνητο καὶ λέω μὲ τὸν λογισμό μου: “Τί νὰ τὸ κάνω; ᾿Εγὼ μπορῶ νὰ ὲξυπηρετηθῶ καὶ μὲ κάποιον γνωστό μου καὶ μὲ κανένα ταξὶ στὴν ἀνάγκη. Ας τὸ δώσω σ᾽ ἐκεῖνον τὸν οἰκογενειάρχη ποὺ ἔχει πολλὰ παιδιά, νὰ τὰ βγάζει λίγο ἔξω, νὰ τὰ πάη σὲ κανένα Μοναστἡρι, νὰ ξεσκᾶνε καὶ νὰ βοηθιοῦνται τὰ καημένα”.
Αν τὸ δώσω, κανένας δὲν θὰ μὲ μιμηθἣ σ᾿ αὐτὸ. Αν ὅμως ἔχω ἔνα αὺτοκίνητο ἴδια μάρκα μὲ τὸ δικό σας καὶ ὕστερα ἀλλάξω καὶ πάρω ἄλλη καλύτερη μάρκα, νὰ δῆτε, δὲν θὰ κοιμηθῆτε ὅλη νύχτα, γιὰ νὰ βρῆτε ἕναν τρόπο νὰ ἀλλάξετε αὐτοκίνητο καὶ νὰ πάρετε καλύτερο, ἴδιο μὲ τὸ δικό μου, καὶ ἂς εἶναι καλὰ καὶ τὰ δικά σας αὐτοκίνητα.
Σ᾿ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ πῆτε: “Θὰ πουλήσω, θὰ δανεισθῶ, γιὰ νὰ τὸ ἀλλάξω”.
Ἐνῶ στὴν προηγούμενη περίπτωση κανένας δὲν θὰ μὲ μιμηθῆ, νὰ πῆ: “Τί νὰ τὸ κάνω καὶ ἐγὼ τὸ αὺτοκίνητο; ας τὸ δώσω, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ποῦν ὅτι εἶμαι καὶ χαμένος».
Οἰ ἄνθρωποι εὔκολα ἐπηρεάζονται στὸ κακό. Ἐνῶ στὸ βάθος ἀναγνωρίζουν καὶ παραδέχονται τὸ καλό, ὅμως πιὸ εὔκολα ἐπηρεάζονται καὶ παρασύρονται ἀπὸ τὸ κακό, γιατὶ ἐκεῖ κανοναρχεῖ9 τὸ ταγκαλάκι10. Τὸν γλυκὸ κατήφορο εὔκολα τὸν βρίσκει κανείς, γιατὶ ὁ πειρασμὸς δὲν ἔχει ἄλλο τυπικό, παρὰ νὰ σπρώχνη στὸν γλυκὸ κατήφορο τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστὸς ἔχει ἀρχοντιά. Σοῦ λέει: «Αὐτὸ εἶναι τὸ καλό», «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν..»" Δὲν λέει: «Μὲ τὸ ζόρι ἔλα κοντά μου!»
Ὁ διάβολος ἔχει γυφτιά. ᾿Απὸ ᾽δῶ, ἀπὸ ᾿κεῖ τὸν τυλίγει τὸν καλὸ ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν πάη ἐκεῖ ποὺ θέλει.
Ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, γιατὶ δὲν ἔκανε δούλους ἀλλὰ υἱούς. Καὶ παρ᾽ ὅλο ποὺ ἤξερε ὅτι θὰ ἐπακολουθηση ἡ πτώση, δὲν τοὺς ἔκανε δούλους. Προτίμησε νὰ ἔρθη, νὰ σαρκωθῆ, νὰ σταυρωθῆ καὶ νὰ κερδίση ἔτσι τὸν ἄνθρωπο.
Μὲ τὴν ἐλευθερία ὅμως αὑτὴ ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς, -  παρ᾽ ὅλο ποὺ ὁ διάβολος μπορεῖ  νὰ κάνη πολὺ κακὸ - δίνεται μιὰ εὐκαιρία γιὰ κοσκίνισμα. Φαίνεται τί κάνει κανείς μὲ τὴν καρδιά του, φαίνεται καθαρὰ τὸ πολυ φιλότιμο.
9. Δηλαδὴ ὑπαγορεύει στὸν ἄνθρωπο τί νὰ κάνη. (Ἀπὸ τὸ «Κανόνάρχης»: ὁ διατεταγμένος μοναχὸς νὰ προαναγγέλλη αὐτὸ ποὺ θὰ ψάλουν οί χοροὶ τῶν ψαλτῶν).
10. Ἔτσι ἀποκαλοῦσε ὁ Γέροντας τὸν διάβολο.
από το βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τόμος Α σελ 35»  (ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πώς θα ήταν να δουλεύατε 4 μέρες την εβδομάδα

Εταιρία στη Νέα Ζηλανδία μείωσε για δύο μήνες τα ωράρια των εργαζομένων της και είδε την αποδοτικότητά τους να αυξάνεται κατακόρυφα. Γ...