Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Η Βάπτιση Μυστήριο της Εκκλησίας για τους Γονείς: Η παρουσία μας στο Μυστήριο

….«Συ­χνά γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες ἀ­πα­ρά­δε­κτης συ­μπε­ρι­φο­ρᾶς στόν να­ό κα­τά τήν τέ­λε­ση μι­ᾶς βά­πτι­σης. Ἤρ­θα­με μέ τή θέ­λη­σή μας γι­ά ἕ­να δι­κό μας ἄν­θρω­πο· γι­ά νά προ­σευ­χη­θοῦ­με στόν Θε­ό νά στεί­λει τή χά­ρη του. Καί ἀ­ντί τῆς προ­σευ­χῆς, αὐ­τό πού πα­ρα­τη­ροῦ­με εἶ­ναι ὁ θό­ρυ­βος, οἱ συ­ζη­τή­σεις, ὁ ἐν­δυ­μα­το­λο­γι­κός σχο­λι­α­σμός, ἡ ἀ­δι­α­φο­ρί­α, οἱ ἄ­σκο­πες με­τα­κι­νή­σεις.

Ἄν ζού­σα­με ἄ­ρα­γε στήν ἐ­πο­χή τοῦ Κυ­ρί­ου καί μᾶς προ­σκα­λοῦ­σε νά πα­ρα­βρε­θοῦ­με στή βά­πτι­σή Του στόν Ἰ­ορ­δά­νη, ἐ­κεῖ ὅ­που ἔ­κα­νε αἰ­σθη­τή τήν πα­ρου­σί­α της ἡ Ἁ­γί­α Τρι­ά­δα, μέ τί εἴ­δους ἐμ­φά­νι­ση θά πη­γαί­να­με καί μέ ποιό τρό­πο θά στε­κό­μα­σταν καί πῶς θά συμ­με­τεί­χα­με; 

Καί στή βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας ὅ­μως θά ἐ­πα­να­λη­φθεῖ τό ἴ­δι­ο συ­γκλο­νι­στι­κό γε­γο­νός! Στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δας βα­πτί­ζε­ται! Τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα πα­ρί­στα­ται ἀ­ο­ρά­τως. Ἐ­κεῖ­νο ἐ­νερ­γεῖ τήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ βρέφους.

Ὁ Ἱ­ε­ρός Να­ός δέν εἶ­ναι τό­πος ἐ­πί­δει­ξης ἀλ­λά ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας μέ τόν Θε­ό. 

Ἡ μα­ται­ο­δο­ξί­α, ἡ χλι­δή, ἡ ἐ­ξε­ζη­τη­μέ­νη ἕ­ως καί προ­κλη­τι­κή ἐν­δυ­μα­σί­α δέν συμ­βι­βά­ζον­ται μέ τή χρι­στι­α­νι­κή μας ἰ­δι­ό­τη­τα καί προ­κα­λοῦν τήν ὀρ­γὴ τοῦ Θε­οῦ!

Ἄλ­λω­στε ἀ­πο­τε­λεῖ σχῆ­μα ὀ­ξύ­μω­ρο νά ἐρ­χό­μα­στε στόν ναό γιά νά βα­φτί­σου­με τό παι­δί μας, πού ση­μαί­νει νά ντυ­θεῖ «ἔν­δυ­μα ἀ­φθαρ­σί­ας», καί τήν ἴ­δι­α στι­γμή ἐ­μεῖς μέ τή δι­κή μας «ἐν­δυ­μα­σί­α» καί συ­μπε­ρι­φο­ρά νὰ προ­σβά­λλου­με τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα τοῦ μυ­στη­ρί­ου καί νά προ­βάλλου­με τήν πνευ­μα­τι­κή γύ­μνι­α τῆς ψυ­χῆς μας!»….

Απόσπασμα

Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ

† Ὁ Νέ­ας Σμύρ­νης ΣΥΜΕΩΝ

πηγή, πηγή, πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

“Καρπός προσευχής” - η Σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τρεις Γεννήσεις Προσώπων εορτάζονται και αντίστοιχα τρεις Συλλήψεις: -του Χριστού: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Χρισ...