Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

"Ἄκου ἕναν τρόπο, γιά νά ἀποφεύγης τούς πολλούς λογισμούς"

Ἄκου ἕναν τρόπο, γιὰ νὰ ἀποφεύγης τοὺς πολλοὺς λογισμούς:
Ὅταν σοῦ ἔρχεται στὸν νοῦ κάτι ποὺ πρόκειται π.χ. νὰ κάνης αὔριο, νὰ λὲς στὸν λογισμό σου:
«Αὐτὴ ἡ δουλειὰ δὲν εἶναι γιὰ σήμερα· θὰ τὴν σκεφθῶ αὔριο»

Ἐπίσης, ὅταν εἶναι νὰ ἀποφασίσης γιὰ κάτι, μὴν ταλαιπωρῆσαι μὲ τὴν σκέψη νὰ βρῆς τὸ καλύτερο καὶ ἀναβάλλεις συνέχεια. Διάλεξε κάτι καὶ προχώρα. Ἄφησε ἔπειτα τὸν Θεὸ νὰ φροντίση γιὰ τὰ παραπέρα.

Προσπάθησε νὰ ἀποφεύγης τὴν σχολαστικότητα, γιὰ νὰ μὴ ζαλίζης τὸ μυαλό σου. Νὰ κάνης ὅ,τι μπορεῖς μὲ φιλότιμο καὶ νὰ κινῆσαι ἁπλὰ καὶ μὲ μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Τὸν ὑποχρεώνουμε, κατὰ κάποιον τρόπο, τὸν Θεὸ νὰ βοηθήση, ὅταν ἀναθέτουμε τὸ μέλλον καὶ τὶς ἐλπίδες μας σ᾿ Αὐτόν.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Γ «Πνευματικὸς Ἀγώνας»

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: "Αὐτός, πού θέλει νά μιμηθῆ τόν πράο καί ἡσύχιο Κύριο, πρέπει νά ἀγαπήση τήν εὐλογημένη σιωπή"

Ø Ὁ πολύλογος, ἔστω κι ἄν εἶναι ρήτορας, πνευματικά δέν εὐδοκιμεῖ. Ø Ἡ ἀργολογία ἐκδιώκει ἀπό τήν καρδιὰ τό χαροποιόν πένθος. Ø Νά ὁμ...