Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Άγιος Γέροντας Παΐσιος: "Στίς μέρες μας ο διάβολος άλωνίζει"

Πολύς δαιμονισμός ύπάρχει σήμερα στόν κόσμο. Ο διάβολος άλωνίζει, γιατί οί σημερινοί άνθρωποι τού έχουν δώσει πολλά δικαιώματα καί δέχονται δαιμονικές έπιδράσεις φοβερές.
Έλεγε ένας πολύ σωστά: «'Ο διάβολος παλιά άσχολεϊτο μέ τούς άνθρώπους, τώρα δέν ασχολείται! Τους έβαλε στόν δρόμο και τούς λέει: «Ώρα καλή!» καί τραβάνε οί άνθρωποι! »
Είναι φοβερό! Βλέπετε, τά δαιμόνια στην χώρα τών Γαδαρηνών, γιά νά πάνε στά γουρούνια, ζήτησαν άδεια άπό τόν Χριστό, γιατί τά γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαίωμα στον διάβολο καί αύτός δέν είχε δικαίωμα νά μπή σ’ αυτά. 'Ο Χριστός έπέτρεψε νά μπή, γιά νά τιμωρηθούν οί Ισραηλίτες, έπειδή άπαγορευόταν νά τρώνε χοιρινό κρέας.
- Γέροντα, είναι μερικοί πού λένε ότι δέν ύπάρχει διάβολος.
- Ναί, κι έμένα μού είπε κάποιος: «Νά βγάλης άπό την γαλλική μετάφραση του βιβλίου "Ο 'Αγιος Άρσένιος ό Καππαδόκης" αύτά πού άναφέρονται στούς δαιμονισμένους, γιατί οί Ευρωπαίοι δεν θά τα καταλάβουν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος»! τα έξηγουν, βλέπεις, όλα με τήν ψυχολογία.
Αν πήγαιναν έκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ήλεκτροσόκ! Ο Χριστός έχει αφαιρέσει άπό τόν διάβολο τό δικαίωμα να κάνη κακό. Μόνον άν του δώση ό άνθρωπος δικαιώματα, μπορεί νά κάνη κακό. Οταν δεν συμμετέχη κανείς στα Μυστήρια της Έκκλησίας, δίνει δικαιώματα στόν πειρασμό καί δέχεται μια έπίδραση δαιμονική.
- Γέροντα, πως αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα;
- Η λογική (2), η άντιλογία, το πείσμα, τό θέλημα, ή άνυπάκοή, η άναίδεια είναι ίδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με τόν βαθμό που τά έχει ό άνθρωπος, δέχεται μια έξωτερική έπίδραση. Όταν όμως η ψυχή έξαγνισθή, κατοικεί στόν άνθρωπο τό Άγιο Πνεύμα καί χαριτώνεται ό άνθρωπος. Ενώ, όταν μολυνθεί με θανάσιμα άμαρτήματα, κατοικεί τό άκάθαρτο πνευμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό τήν έπίδραση του πονηρού πνεύματος.
Στην έποχή μας, δυστυχώς, δέν θέλουν οί άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, τό θέλημά τους, δεν δέχονται συμβουλές. Από έκεί καί πέρα, μιλούν με άναίδεια και διώχνουν τήν Χάρη του Θεού. "Όπου νά σταθεί μετά ό άνθρωπος, δεν μπορεί νά κάνη προκοπή, γιατί δέχεται έπιδράσεις δαιμονικές.
Είναι έκτός έαυτου πιά, γιατί τον κάνει κουμάντο άπ’ έξω ό διάβολος. Δεν είναι μέσα Θεός φυλάξοι! - αλλά καί άπ’ έξω άκόμη μπορεί καί τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος, όταν εγκαταλείπεται άπό τήν Χάρη, γίνεται χειρότερος άπό τόν διάβολο.
Γιατί μερικά πράγματα ό διάβολος δεν τά κάνει, άλλά βάζει άνθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λ.χ. εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι.
2. "Ο Γέροντας έννοεί τόν όρθολογισμό.
από το βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τόμος Α σελ 52»  (ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανησυχία για το “balconing” στην Ισπανία: Τουρίστες πηδούν από μπαλκόνια ξενοδοχείων

Τουρίστες νεκροί ή σοβαρά τραυματίες αφού πήδηξαν από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους: το φαινόμενο “balconing” προκαλεί εκ νέου θύματα ...